System logo
Bra - bike system
City logo
City logo
Strona startowa / REGULAMIN

REGULAMIN

 

 

REGULAMIN korzystania z Systemu BRA
Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego


I. Preambuła
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu BRA – Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, zwanego dalej BRA, działającego w obszarze administracyjnym miasta Bydgoszczy zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.bra.org.pl, w aplikacji mobilnej, a Regulamin Skrócony na Terminalu BRA.


II. Definicje
2.1. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący reguły i warunki korzystania z BRA, zakres praw, obowiązków oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora i Klienta. Akceptacja regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi warunek korzystania z systemu BRA oraz jest warunkiem niezbędnym w procesie rejestracji w Systemie BRA. Klient zawiera umowę z Operatorem BRA z chwilą akceptacji Regulaminu i rejestracji w Systemie BRA.

2.2. Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem BRA ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Porozumienie o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarte w momencie rejestracji Klienta w Systemie BRA i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu podczas procesu rejestracji w Systemie BRA.

2.3. Bydgoski Rower Aglomeracyjny / System BRA – działająca w sezonie rowerowym 24 godziny na dobę infrastruktura techniczna, oprogramowanie oraz urządzenia i rowery obejmujące przygotowanie i prowadzenie Systemu BRA oraz aktywności związanych z prowadzeniem portalu internetowego www.bra.org.pl, określane również w dalszej części Regulaminu jako Wypożyczalnia.

2.4. Operator BRA – jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu BRA. Operatorem BRA jest BikeU Sp. z o.o., ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa.

2.5. Klient – użytkownik Systemu BRA, który dokonał rejestracji w Systemie BRA, akceptując jego Regulamin i Umowę.

2.6. Serwis BRA- obsługa techniczna systemu, zajmująca się, konserwacją, alokacją i naprawami Systemu BRA.

2.7. Infolinia BRA– Biuro Obsługi Klienta zapewniające użytkownikowi całodobowy kontakt z Operatorem BRA przy pomocy telefonu pod numerem 52 523 28 00, poczty elektronicznej pod adres mailowym bok@bra.org.pl oraz wiadomości tekstowych, służących do zgłaszania usterek oraz awarii systemu pod numerem 799 448 002. Informacje o funkcjonowaniu Infolinii BRA znajdują się na stronie internetowej www.bra.org.pl, w aplikacji mobilnej, na terminalu BRA oraz na rowerach.

2.8. Obszar Systemu – jest to teren obejmujący granice administracyjne Miasta Bydgoszczy, w obrębie którego funkcjonuje system BRA. Teren ten został przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2.9. Stacja BRA – miejsce wypożyczania oraz zwrotu roweru przez Klientów, oznakowane symbolem Systemu BRA, wyposażone w stojaki rowerowe oraz terminal. Informacje o lokalizacji Stacji BRA znajdują się na każdym terminalu, na stronie internetowej www.bra.org.pl oraz w aplikacji mobilnej BRA.

2.10. Stojak BRA – stanowisko do parkowania roweru w postaci stojaka z elektrozamkiem oraz wyposażeniem zabezpieczającym rower.

2.11. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej.

2.12. Terminal BRA- urządzenie do samodzielnego wypożyczenia i zwrotu roweru znajdujące się na Stacji BRA.

2.13. Identyfikator Klienta – to osobisty numer zapisany w wersji alfanumerycznej w postaci numeru (LOGIN i PIN), który to numer klient otrzymuje podczas rejestracji w Systemie BRA. Podczas logowania się do systemu w terminalu klient / użytkownik wpisuje identyfikator klienta do autoryzacji na stacji bazowej BRA. To osobisty zbiór znaków w postaci alfanumerycznej (LOGIN i PIN), który Klient otrzymuje podczas rejestracji w Systemie BRA. Jest on niezbędny podczas autoryzacji przy stacji BRA w celu wypożyczenia roweru jak również przy logowaniu się na osobistym koncie w Systemie BRA czy aplikacji mobilnej. Login jest używany do identyfikacji Klienta w Systemie BRA oraz w kontaktach z Infolinią.
Każdy Klient może także zarejestrować w Systemie BRA, Bydgoską Kartę Miejska, elektroniczną legitymację studencką czy inne kompatybilne nośniki zgodnie ze standardem MIFARE® lub MIFARE®PLUS, które usprawnią proces wypożyczania roweru.

2.14. Tabela Opłat – cennik usług i opłat Systemu BRA stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępny na stronie internetowej www.bra.org.pl, aplikacji BRA oraz Stacji BRA.

2.15. Rachunek Przedpłacony – osobisty rachunek Klienta, w systemie rozliczeniowym Systemu BRA, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z systemu BRA zgodnie z Tabelą Opłat.

2.16. PayU – system płatności internetowych.

2.17. Opłata uiszczona – kwota wniesiona przez Klienta w formie przedpłaty (doładowania) na osobisty rachunek przedpłacony Klienta, całkowicie do wykorzystania na pokrycie opłat za korzystanie z systemu BRA według Tabeli Opłat, bezzwrotna w przypadku rezygnacji.

2.18. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze stacji BRA przy pomocy Identyfikatora Klienta.

2.19. Zwrot roweru – zwrot roweru w dowolnej, działającej Stacji BRA. Zwrot roweru opisuje punkt X Regulaminu „Procedura Zwrot”.

2.20. Zwrot roweru za pomocą linki zabezpieczającej – zwrot roweru w dowolnej Stacji BRA, tylko i wyłącznie w przypadku braku wolnego miejsca w zamku lub awarii stacji, polegający na zabezpieczeniu roweru zamkiem szyfrowym oraz niezwłocznym powiadomieniu o tym fakcie Infolinii BRA lub przy użyciu aplikacji mobilnej BRA.

2.21. Działania zabezpieczające – czynności podejmowane w przypadku naruszenia Regulaminu Systemu BRA, polegające na kontakcie z Klientem, wezwaniu go do dobrowolnego uregulowania należności w sytuacji, gdy stan rachunku przedpłaconego nie jest wystarczający do pokrycia kosztów
powstałych na skutek korzystania z Systemu BRA, a w przypadku braku uregulowania należności, jej wyegzekwowanie. Przypadki kradzieży czy zniszczenia mienia Systemu BRA zgłaszane będą właściwym organom, uprawnionym do ścigania oraz karania sprawców czynów niedozwolonych.

2.22. Opłata inicjalna – jednorazowa, bezzwrotna, minimalna opłata jaką Klient powinien doładować swój osobisty rachunek Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu BRA. Kwota przeznaczona jest w całości na pokrycie pierwszych wypożyczeń roweru przez Klienta Systemu BRA.

2.23. Opłata manipulacyjna – opłata pobierana przez Operatora w momencie poniesienia dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowym zwrotem roweru przez Klienta.

2.24. Akcje specjalne – akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu BRA w czasie funkcjonowania Systemu BRA, służące promowaniu Systemu BRA.

2.25. Voucher – akcja specjalna Operatora w wyniku, której Operator umożliwia dodatkowe doładowania konta założonego w Systemie BRA.

2.26. Organizator Systemu BRA - Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

 

III. Warunki ogólne korzystania z Systemu BRA
3.1. Warunkiem korzystania z Systemu BRA jest: przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie www.bra.org.pl (lub aplikacji mobilnej), podanie przez Klienta wymaganych, prawidłowych danych osobowych (imię, nazwisko), danych adresowych (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) i danych kontaktowych (adres e-mail oraz numer telefonu), akceptacji warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz uiszczenie bezzwrotnej opłaty inicjalnej wskazanej w tabeli opłat.
3.2. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie i udostępnienie danych osobowych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Systemu BRA. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie na potrzeby własne związane z funkcjonowaniem Systemu BRA.
3.3. Operator BRA wyda Klientowi rower do użytku, na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty zgodne z Tabelą Opłatna wskazany przez Operatora rachunek przedpłacony.
3.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od momentu wypożyczenia, wypięcia go ze Stacji BRA, do momentu zwrotu roweru, wpięcia do Stacji BRA i zakończenia procedury zwrotu roweru, z zastrzeżeniem punktu 3.6 niniejszego rozdziału Regulaminu. Klient odpowiada w szczególności za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji BRA, do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji BRA.
3.5. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Infolinię BRA o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w najbliższym Komisariacie Policji. Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową tylko w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą podczas trwania wypożyczenia, np. braku zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym podczas postoju.
3.6. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi BRA pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych, do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu BRA, przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód,
powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.bra.org.pl. Oświadczenie musi być doręczone Operatorowi BRA poprzez wysłanie go listem poleconym lub przekazane na adres Operatora Systemu BRA, którego aktualny adres dostępny jest na stronie internetowej www.bra.org.pl. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub „prawa jazdy odpowiedniej kategorii” .
3.7. Wypożyczenie i zwrot roweru jest dozwolone w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszcz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
3.8. Klient systemu BRA na jedno konto może wypożyczyć dwa rowery.
3.9. Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez system komputerowy Klienta następujących łącznych wymogów technicznych:
   posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Infolinią BRA,
   posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari.
   posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet.
3.10. Operator Systemu BRA informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym, o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.
3.11. Operator zapewnia także najnowszą wersję aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem operacyjnym iOS, Android i Windows Phone. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję.

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
4.1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz Kodeksu Drogowego.
4.2. Klient zobowiązuje się oddać rower w stanie nie pogorszonym od stanu, w którym Klient wypożyczył rower.
4.3. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, np. zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym, lub nie pozostawianie roweru bez nadzoru.
4.4. Udostępnienie przez Klienta roweru lub konta osobie trzeciej wbrew postanowieniom Regulaminu, nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź kradzież, aż do momentu zwrotu roweru do Stacji BRA.
4.5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia przez siebie obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu BRA. Operator BRA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
4.6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniony mu rower począwszy od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego prawidłowego zwrotu. W razie nieprawidłowego zwrotu roweru,
Klient zostanie obciążony kosztami dalszego trwania wypożyczenia oraz poniesie odpowiedzialność za ewentualną jego/ich kradzież bądź zniszczenie.
4.7. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenie. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek bezzwłocznie skontaktować się z Infolinią BRA.
4.8. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.
4.9. Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu BRA (Rowerów, Terminali, Stacji BRA) będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy. Operator BRA wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury BRA.
4.10. Celowe uszkodzenie systemu BRA spowoduje złożenie przez Operatora BRA zawiadomienia do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia oraz konieczność poniesienia przez uszkadzającego wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.
4.11. Wszelkie ewentualne szkody powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Klienta, w pełnej wysokości ponosi Klient Systemu BRA.
4.12. Zabronione jest korzystanie z Systemu BRA przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.
4.13. Przekroczenie 12 godzinnego okresu pobrania roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat.
4.14. Korzystanie z rowerów Systemu BRA może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.

 

V. Rejestracja
5.1 Rejestracja w Systemie BRA jest warunkiem koniecznym dla korzystania z Systemu BRA.
5.2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem www.bra.org.pl oraz poprzez aplikację mobilną BRA. Dodatkowo Operator dopuszcza rejestrację za pomocą Infolinii BRA, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Infolinii BRA (płatności Klient dokonuje samodzielnie we własnym zakresie).
5.3. Warunkiem zarejestrowania Klienta w BRA, jest podanie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych (imię, nazwisko) danych adresowych (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz danych kontaktowych tj. adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Aby wypożyczyć rower konieczne jest także zasilenie rachunku przedpłaconego jednorazową, bezzwrotną opłatą inicjalną w wysokości 10,00 (dziesięciu) złotych brutto. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduję się w pkt. od 5.4. do 5.13. poniżej.
5.4. Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu BRA, tj. BikeU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113 Warszawa), ul. Emilii Plater 53, NIP: 5213639556, REGON: 146369479, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000443118, kapitał zakładowy: 25.000,00 złotych.
5.5. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:  kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby BikeU sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa  kontakt e-mailowy pod adresem ochronadanych@bra.org.pl.
5.6. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora BRA wyłącznie na potrzeby działania Systemu BRA, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
5.7. Podstawą konieczności przetwarzania przez Operatora BRA danych osobowych Klienta jest zawarta i wykonywana umowa pomiędzy Operatorem BRA a Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Klienta, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora BRA (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
5.8. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:
a) Organizator Systemu BRA: Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz; na zasadach określonych w umowie pomiędzy Organizatorem Systemu BRA a Operatorem Systemu BRA;
b) podmioty działające na zlecenie Operatora BRA w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora BRA (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, etc.), w szczególności dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, oprogramowania dla Systemu BRA i rowerów;
c) niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart kredytowych lub debetowych;
d) podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).
Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu BRA (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu) Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.
Operator Systemu BRA zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnienie, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.
5.9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klient ma prawo:
   zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych;
   zażądać dostępu do danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały przekazane Operatorowi BRA;
   otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe –
zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
   zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada Operator BRA;
   zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których Operator BRA nie posiada już podstaw prawnych;
   zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta;
   zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
   wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: (1) kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@bra.org.pl; (2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora BRA.
5.10. Informujemy, że dane osobowe Klienta nie są przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.
5.11. Podane dane osobowe oraz dane zebrane w związku z wypożyczeniem lub oddaniem roweru na podstawie aktywności Klienta nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
5.12. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu BRA, posiada dostęp do wszystkich swoich danych i ma możliwość ich aktualizacji w Systemie BRA oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.
5.13. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora BRA tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie BRA, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu BRA. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu BRA, jak i Klientów).
W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, usuniemy dane osobowe Klienta.

 

VI. Formy Płatności
6.1.Klient wnosi opłatę poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany mu rachunek przedpłacony. Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych znajdującego się na stronie www.bra.org.pl lub w aplikacji mobilnej.
6.2. Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, w którym użytkownik otrzymał potwierdzenie płatności drogą elektroniczną lub w postaci wiadomości tekstowej na podany przez Klienta podczas rejestracji adres email oraz numer telefonu. Stan konta jest też dostępny na koncie Użytkownika systemu BRA
6.3. Z chwilą prawidłowo zaksięgowanej wpłaty Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Systemu BRA.
6.4.Właścicielem rachunków przedpłaconych Klientów jest Operator BRA.
6.5. W trakcie trwania umowy z Operatorem BRA opłaty uiszczone na rachunku przedpłaconym Klienta nie podlegają zwrotowi.

 

VII. Wypożyczenie
7.1. Rower można wypożyczyć na dwa sposoby:
- przez Terminal BRA w miarę dostępności rowerów na stacji po uprzednim uruchomieniu Terminala BRA, zalogowaniu się w systemie swoim Identyfikatorem oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala BRA komunikatami.
- za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem Android, IOS i Windows Phone.
7.2. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie ważnego konta BRA określającego aktywny status klienta, tzn. prawidłową rejestrację Klienta, ważną umowę oraz stan konta na rachunku przedpłaconym musi wynosić 2,00 zł.
7.3. Klient przed wypięciem ze stojaka wybranego roweru, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane.
7.4. Klient zobligowany jest do zgłoszenia na Infolinię wszelkich usterek ujawnionych w trakcie korzystania z roweru. W przypadku stwierdzenia usterki uniemożliwiającej użytkowanie roweru w sposób bezpieczny lub mogącej prowadzić do uszkodzenia roweru, Klient zobligowany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu na Infolinię BRA oraz dokonania zwrotu roweru w najbliższej Stacji BRA
7.5. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.
7.6. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji BRA Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z Infolinią BRA. Pracownik Infolinii BRA poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania.
7.7. Rower jest wyposażony w koszyk umieszczony z przodu roweru, przeznaczony jedynie do przewożenia przedmiotów lekkich. Nie wolno przewozić w koszyku rzeczy ciężkich ze względów bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem mienia. Waga wkładu do koszyka nie może przekroczyć 10 kg. Nie wolno przewozić przedmiotów o ostrych krawędziach oraz znacznie wystających poza obręcz koszyka. Przewożenie dzieci i zwierząt jest kategorycznie zabronione. W razie wypadku powstałego na skutek niewłaściwego wykorzystania koszyka, odpowiedzialność oraz wszelkie koszty z niego wynikające ponosi Klient. Operator BRA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.
7.8. Wypożyczony rower należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower BRA, będący środkiem transportu miejskiego, przeznaczony jest do przemieszczania się pomiędzy Stacjami BRA. Zabronione jest użytkowanie przedmiotowych rowerów w celu jazdy wyczynowej, terenowej poza utwardzonymi nawierzchniami, sztuczek kaskaderskich, nie należy ścigać się oraz używać roweru do pchania lub ciągnięcia czegokolwiek.
7.9 Zabrania się używania zabezpieczenia nie będącego elementem Systemu BRA w celu zablokowania roweru na Stacji BRA. Operator BRA zastrzega sobie prawo do usuniecie niewłaściwego zabezpieczenia zastosowanego przez Klienta. Wszelkie koszty z tego wynikające ponosi Klient zgodnie z Tabelą Opłat.
7.10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia
8.1. Klient ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
8.2 Wymóg wskazany w pkt. 8.1 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych.
8.3. Przekroczenie czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar zgodnie z Tabelami Opłat oraz rozpoczęcie działań zabezpieczających.
IX. Naprawy i Awarie
9.1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie na Infolinię BRA pod numerem telefonu +48 52 523 28 00, drogą SMS pod numerem 799 448 002 oraz poprzez aplikację mobilną. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient musi się zatrzymać, powiadomić telefonicznie o tym Infolinię BRA oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji BRA.
9.2. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Infolinią BRA przez cały czas wypożyczenia roweru.
9.3. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis BRA.

 

X. Procedura zwrotu roweru
10.1. Klient zwraca rower poprzez wpięcie roweru do wolnego elektrozamka, znajdującego się w dowolnej Stacji BRA w taki sposób, aby trzpień roweru znalazł się w elektrozamku, a kierownica w linii prostej z ramą roweru. Zalecane jest pociągnięcie roweru do siebie w celu upewnienia się, że rower jest prawidłowo zabezpieczony. Zamknięcie blokady nastąpi automatycznie.
Rekomenduje się, aby Klient upewnił się, że rower został zwrócony w Systemie BRA. Klient może dokonać tego poprzez zalogowanie się na terminalu lub za pomocą aplikacji BRA jak również kontaktując się z Infolinią BRA.
10.2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka na Stacji BRA (brak wolnego miejsca/awaria) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka) i niezwłocznym przeprowadzeniu zwrotu roweru przy użyciu aplikacji mobilnej lub powiadomieniu o tym fakcie Infolinię BRA, podając prawidłowe dane Klienta zarejestrowane w Systemie oraz numer roweru i numer/nazwę stacji. W przypadku wątpliwości co do przedstawionych danych Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia procedury zwrotu roweru i ponownym kontakcie z Infolinią przez właściciela konta.
10.3. W przypadku nieprawidłowego zwrotu roweru, o których mowa w punktach X.10.1. i X.10.2. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualne jego uszkodzenia oraz kradzież.
10.4. W przypadku, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji podczas wypożyczenia roweru Klient zobowiązany jest spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję i przesłać je w ciągu 7 dni od zdarzenia na adres Operatora systemu BRA lub na adres mailowy bok@bra.org.pl. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Klient zobowiązany do natychmiastowego poinformować o tym fakcie Infolinię BRA.

 

XI. Brak zwrotu w terminie
11.1. Nie zwrócenie roweru przed dwunastą godziną wypożyczenia jest traktowane jako naruszenie Regulaminu, a tym samym złamanie przez Klienta umowy z Operatorem BRA, co spowoduje uruchomienie działań zabezpieczających oraz nałożenie opłat według Tabeli Opłat i Kar.

 

XII. Opłaty
12.1. Wysokość opłaty za wypożyczenie roweru określana jest w oparciu o Tabelę Opłat dostępną na stronie internetowej www.bra.org.pl. Opłata wyliczana jest według liczby minut wypożyczenia, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do Stacji BRA.
12.2. Opłaty za korzystanie z Systemu BRA są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych 20 minut wypożyczenia. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt wypożyczenia na 80 minut wynosi 1 zł + 4 zł = 5 zł.
12.3. W razie gdy naliczona opłata za wypożyczenie roweru bądź inna wynikająca z Tabeli Opłat jest wyższa niż środki Klienta zgromadzone na rachunku przedpłaconym, Klient w celu dalszego korzystania z Systemu BRA zobowiązany jest do doprowadzenie stanu rachunku przedpłaconego do salda co najmniej 0,00 złotych w ciągu 14 dni, w innym przypadku uruchomione zostaną działania zabezpieczające.
12.4. W przypadku otrzymania przez Klienta vouchera lub promocyjnego doładowania konta Klienta, jej przeznaczenie ustala Operator. Kwota jest bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z vouchera wykorzystywane są w pierwszej kolejności. Kwoty, termin ważności i powody przyznania są przedstawione w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie www.bra.org.pl
12.5. Wszystkie opłaty uiszczone na konto Operatora w trakcie trwania umowy nie podlegają zwrotowi i są w całości do wykorzystania na wypożyczenia roweru w systemie BRA.

 

XIII. Reklamacje
13.1. Reklamacją jest zgłoszenie przez Klienta drogą mailową na adres bok@bra.org.pl. żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Wypożyczenia przez Operatora BRA najlepiej w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od wystąpienia tego zdarzenia.
13.2. Operator BRA rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, W przypadku kiedy należy uzupełnić reklamację, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień czy informacji. W następnej kolejności Klientowi wysłana zostanie informacja zwrotna na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
13.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o uzupełnienie w podanym zakresie.
Prawidłowo przesłana reklamacja musi posiadać dane Użytkownika zarejestrowanego w systemie BRA: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, LOGIN pozwalających na identyfikację Klienta. W przypadku braku jakichkolwiek danych Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
W przypadku wniesienia reklamacji dane osobowe przetwarzane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora BRA lub Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, udostępnionego na stronie internetowej www.bra.org.pl. Formularz jest do pobrania w formacie Word i PDF. Należy go uzupełnić i przesłać na adres mailowy bok@bra.org.pl.
13.4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
13.5. Klient ma prawo do jednorazowego odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której się odwołał. Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: bok@bra.org.pl.
Klient ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniki reklamacji lub wystąpić z powództwem do właściwego sadu powszechnego w Bydgoszczy.
13.6. Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również gdy Operator BRA nie zapewni informacji zwrotnej na wniesioną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Operator BRA ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych korzyści.

 

XIV. Rezygnacja
14.1. Klient ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem BRA w dowolnym czasie trwania umowy.
14.2. Rezygnacja następuje drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości zawierającej nie budzące wątpliwości co do intencji oświadczenia woli Klienta, na adres: bok@bra.org.pl, wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta, w szczególności podaniem: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu identyfikacji Klienta w Systemie BRA. Rozwiązanie umowy możliwe jest w sytuacji gdy saldo rachunku przedpłaconego Klienta jest dodatnie. W sytuacji gdy saldo rachunku przedpłaconego jest ujemne, przed złożeniem oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy konieczne jest doprowadzenie przez Klienta stanu rachunku przedpłaconego do salda 0,00 złotych.
14.3. Rozwiązanie umowy następuje w termie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenie Operatorowi.
14.4. Klient powinien wykorzystać dokonane przedpłaty do końca trwania umowy. Operator nie zwraca opłat uiszczonych, a niewykorzystanych.

 

XV. Postanowienia końcowe

15.1. Operator BRA zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji w systemie BRA. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany regulaminu przesłanej na
Infolinię BRA w terminie 7 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.
15.2. Wypożyczenie roweru oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z roweru oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.
15.3. Operator BRA rezerwuje sobie prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwie w Systemie BRA w dowolnym czasie, z powodów takich jak:
- podanie nieprawidłowych danych podczas rejestracji;
- nieuregulowanie wpłaty za przekroczenie dwunasto-godzinnego wynajmy roweru;
- zarejestrowanie i użytkowanie rowerów Systemu BRA przez osobę nieletnią bez dostarczenie podpisanego „Oświadczenia o przystąpieniu za zgodą Rodzica lub opiekuna prawnego”;
- w przypadku nie uregulowania salda do 14 dni;
- za wykorzystanie roweru nie zgodnie z regulaminem;
- za kradzież roweru lub jego zniszczenia.
Klient natomiast nie ma prawa wystosowania roszczeń względem Systemu BRA.
15.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
15.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a inną obcojęzyczną podstawą interpretacji będzie wersja polska.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
do BRA Bydgoski Rower Aglomeracyjny


Stosownie do wymogów rozdziału III punktu 3.6 Regulaminu Systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego BRA, ja niżej podpisany/a …………………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, zamieszkały/a ………………….., jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny: ………………… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:
1. Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do Systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, dalej zwanego BRA, zgodnie z regulaminem BRA dostępnym na stronie www.bra.org.pl;
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Systemu BRA, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu, w tym także dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
3. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z BRA;
4. Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
………………………..
(miejscowość, data)
………………………………
(imię i nazwisko)
* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 


Załącznik nr 2


TABELA OPŁAT (kwoty brutto)


Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna - 10 zł
Od 0 do 20 minuty* - 0 zł
Od 20 do 60 minuty* - 1 zł
Od 60 do 120 minuty* - 4zł
Od 120 do 180 minuty* - 6 zł
Każda następna godzina* - 7 zł


Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin*

przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł

Koszt odtworzenia roweru - 3400 zł.
opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł


Minimalny stan konta aby wypożyczyć rower - 2 zł


*Naliczanie opłat jest sekundowe.*Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80 minutowe Klient zapłaci 1,00 zł + 4,00 zł = 5,00 zł

 


Załącznik nr 3
Strefa użytkowania Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (mapa obszaru wdrożenia systemu: Miasto Bydgoszcz).

 

 

Załącznik nr 3