System logo
Bra - bike system
City logo
City logo
Strona startowa / REGULAMIN

REGULAMIN

 

REGULAMIN korzystania z Systemu BRA
Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w sezonie 2024

 

 

I. Preambuła

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu BRA – Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, zwanego dalej BRA, działającego w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszcz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

 

II. Definicje

2.1. Akcje specjalne – akcje promocyjne i informacyjne przeprowadzane dla Klientów Systemu BRA w czasie funkcjonowania Systemu BRA, służące promowaniu Systemu BRA.

2.2. Aplikacja mobilna Freebike – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, czy tablety, które stanowi uzupełnienie aplikacji webowej BRA ale nie zastępuje jej działania. Wszelkie zmiany na koncie powinny być dokonywane za pomocą strony www.bra.org.pl. Dostawcą Aplikacji mobilnej Freebike jest Homeport. Aplikacja jest dostępna na systemach iOS, Android i Huawei HarmonyOS.

2.3. Cennik – wykaz opłat w Systemie BRA, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.bra.org.pl, aplikacji Freebike podczas rejestracji oraz na każdej Stacji BRA.

2.4. Centrum Kontaktu – element systemu obsługi Klientów systemu BRA, zwany dalej „Infolinią BRA”, który pozwala na kontakt z operatorem BRA przy pomocy telefonu +48 52 523 28 00, poczty elektronicznej bok@bra.org.pl oraz wiadomości tekstowych 799 448 002 (służy wyłącznie do zgłaszania usterek i awarii infrastruktury rowerowej). Dane kontaktowe Infolinii BRA znajdują się na stronie internetowej www.bra.org.pl, w aplikacji mobilnej Freebike, na terminalach BRA oraz na rowerach. Infolinia BRA obsługiwana przez Biuro Obsługi Klienta jest czynna całą dobę i jest obsługiwana w języku polskim i angielskim.

2.5. Czarna lista – rejestr Klientów w przypadku, których stwierdzono naruszenie zasad niniejszego Regulaminu oraz wdrożono działania zabezpieczające opisane w punkcie XVI. „Działania zabezpieczające”. Klient, który trafi na czarną listę, pozostaje na niej do końca trwania umowy.

2.6. Czas wypożyczenia – czas liczony od momentu wypożyczenia roweru (wpisania na Terminalu poprawnego numeru login i PIN lub sparowanej karty i PIN) do momentu jego prawidłowego zwrotu do elektrozamka na Stacji BRA (wstawienia roweru do Elektrozamka oraz upewnieniu się, że rower nie wysuwa się z elektrozamka naciskając przycisk na zamku, a lampka świeci się na czerwono) lub zwrotu za pomocą linki zabezpieczającej ( wyłącznie w przypadku braku wolnego miejsca na Stacji). Czas wypożyczenia naliczany jest sekundowo.

2.7. Dane do logowania – automatycznie nadawane Klientowi osobiste i unikatowe numery login i PIN, które Klient otrzymuje podczas rejestracji w Systemie BRA. Dane do logowania wyświetlane są na ekranie komputera lub telefonu podczas rejestracji oraz są wysyłane przy pomocy poczty elektronicznej. Dane służą do logowania na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej Freebike oraz na Terminalu. Ponadto login jest używany do identyfikacji Klienta w Systemie BRA oraz w kontaktach z Infolinią. Udostępnianie danych do logowania osobom trzecim jest zabronione.

Klient może także zarejestrować w Systemie BRA elektroniczną legitymację studencką czy inne kompatybilne nośniki zgodnie ze standardem MIFARE® lub MIFARE®PLUS, które pełnią funkcje loginu podczas logowania na Terminalach.

2.8. Doładowanie – dobrowolne zasilenie Konta Klienta środkami płatniczymi. Bezzwrotne w trakcie trwania umowy jak również po jej zakończeniu.

2.9. Działania zabezpieczające – czynności podejmowane w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, opisane w punkcie XVI. „Działania zabezpieczające”.

2.10. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w Stojaku rowerowym.

2.11. Klient – osoba, która zarejestrowała się zgodnie z określonymi w Regulaminie BRA zasadami Systemu BRA, zaakceptowała Regulamin BRA, uiściła opłatę inicjalną.

2.12. Konto Klienta – osobisty rachunek Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu BRA, zawierające historię płatności, historię wypożyczeń i zwrotów rowerów, okres trwania umowy oraz dane osobiste i kontaktowe Klienta.

2.13. Linka zabezpieczająca – blokada w postaci linki z zamkiem szyfrowym, w którą wyposażone są wszystkie rowery, umożliwiająca bezpieczne zaparkowanie roweru w czasie trwania wypożyczenia, zabezpieczająca przed kradzieżą roweru.

2.14. Nieautoryzowany przejazd – jest to niezarejestrowany w systemie BRA przejazd rowerem w wykonaniu Klienta, rozliczany za podstawie Cennika do Regulaminu BRA

2.15. Obszar funkcjonowania Systemu – obszar znajdujący się w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszcz, w którym możliwe jest wypożyczenie i zwrot roweru. Mapa obszaru została przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, zwany dalej „Obszarem Systemu”.

2.16. Okres funkcjonowania Systemu BRA – okres, w którym Operator udostępnia Klientom System BRA, tożsamy z okresem trwania Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Operatorem. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Operatorem a Zamawiającym System BRA będzie dostępny od 1 marca 2024 do 31 października 2024.

2.17. Operator BRA – jednostka organizacyjna, która realizuje usługi związane z obsługą Systemu BRA. Operatorem BRA jest BikeU Sp. z o.o., Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, zwany dalej „Operatorem”.

2.18. Opłata inicjalna - kwota wpisowego w wysokości 10 zł, uiszczana jednorazowo przez Klienta podczas rejestracji w Systemie BRA. Bezzwrotna w trakcie trwania umowy jak również po jej zakończeniu.

2.19. Opłata manipulacyjna – opłata pobierana przez Operatora w momencie poniesienia dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowym zwrotem roweru przez Klienta, dotycząca odtworzenia roweru w części lub w całości.

2.20. PayU S.A. – PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań – usługodawca obsługujący płatności internetowe na rzecz Systemu BRA. Dokonując płatności za pośrednictwem PayU, Klient akceptuje regulamin usługodawcy.

2.21. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący reguły i warunki korzystania z BRA, zakres praw, obowiązków oraz ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora i Klienta. Akceptacja regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych, stanowi warunek korzystania z systemu oraz jest warunkiem niezbędnym w procesie rejestracji w Systemie BRA. Klient zawiera umowę z Operatorem BRA z chwilą akceptacji Regulaminu i rejestracji w Systemie BRA.

2.22. Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Operatora z tytułu nieprawidłowo naliczonej opłaty w ramach korzystania z systemu BRA. Zasady składania reklamacji opisuje punkt XIV. „Reklamacje”.

2.23. Serwis BRA - obsługa techniczna systemu zajmująca się konserwacją, alokacją i naprawami Systemu BRA.

2.24. Stacja BRA – strefa umożliwiająca wypożyczenie i bezpłatny zwrot roweru w Systemie BRA, oznakowana symbolem Systemu BRA, wyposażona w Stojaki rowerowe oraz terminal. Mapa stacji Systemu BRA znajduje się na każdym Terminalu, na stronie internetowej www.bra.org.pl oraz w Aplikacji Mobilnej Freebike, zwana dalej „Stacją”.

2.25. Stojak rowerowy – stanowisko do parkowania roweru na Stacji BRA wyposażone w Elektrozamek, zwany dalej „Stojakiem”.

2.26. System BRA - Bydgoski Rower Aglomeracyjny – całodobowy system samoobsługowego wypożyczania rowerów obejmujący w szczególności: rowery przeznaczone do wypożyczenia, stacje rowerowe, zasady prawne i organizacyjne funkcjonowania, Centrum Kontaktu, system łączności zapewniający obsługę i przekazywanie informacji oraz obsługujący kontakty z Klientami, strona internetowa, aplikacje mobilne na urządzenia przenośne, aplikację terminala, zwany dalej „System BRA”.

2.27. Terminal BRA - urządzenie znajdujące się na Stacji BRA, przeznaczone do obsługi stacji rowerowej, zapewniające samodzielne wypożyczenie i zwrot roweru, weryfikujące ilość wypożyczonych rowerów oraz saldo na Koncie Klienta, integrację z kartą MIFARE® oraz MIFARE®PLUS, dostęp do skróconego Regulaminem BRA oraz Mapy Obszaru Systemu, numer telefonu na Infolinię BRA, zwany dalej „Terminalem”.

2.28. Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem BRA ustalające wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Umowa zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Systemie BRA i po złożeniu oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu. Integralnym składnikiem niniejszej Umowy jest porozumienie zawarte pomiędzy Operatorem systemu a Zamawiającym, którego treść może udostępnić Zamawiający w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2.29. Voucher – Kod wystawiany przez Operatora Systemu na doładowanie Konta Klienta kwotą określoną na voucherze.

2.30. Wypożyczenie roweru – rozpoczęcie korzystania z roweru. Wypożyczenie roweru opisuje punkt IX. Regulaminu: „Wypożyczenie roweru”.

2.31. Zamawiający – Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174 a, 85-844 Bydgoszcz.

2.32. Zwrot roweru – zakończenie wypożyczenia w dowolnej Stacji BRA. Zwrot roweru opisuje punkt XI. Regulaminu: „Zwrot roweru”.

 

III. Dostęp do Usługi

3.1. Pełny dostęp do Usługi jest możliwy przy spełnieniu przez Klienta następujących wymogów technicznych:

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email), umożliwiającego kontakt z Operatorem / Infolinią BRA;
 • posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego kontakt telefoniczny z Infolinią BRA, szczególnie podczas trwania wypożyczenia.
 • posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia wraz z zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari;
 • posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet;
 • posiadanie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej).

 

3.2. Operator Systemu BRA informuje, iż możliwe jest także korzystanie z innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu końcowym, o którym mowa powyżej, jednakże w takiej sytuacji, ze względów technologicznych nie może zapewnić poprawnego działania.

3.3. Operator zapewnia także najnowszą wersję Aplikacji Mobilnej. Aby aplikacja działała poprawnie należy zawsze instalować najnowszą, dostępną wersję lub pobrać jej aktualizację.

 

IV. Warunki ogólne korzystania z Systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego

4.1. Warunkiem korzystania z Systemu BRA jest przeprowadzenie przez Klienta rejestracji oraz akceptacja Regulaminu. Zasady rejestracji opisane są w sekcji VI. Regulaminu: „Rejestracja”.

4.2. Klient rejestrując się w systemie BRA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych opisuje sekcja VII. Regulaminu: „Ochrona danych osobowych”.

4.3. Warunkiem korzystania z systemu jest utrzymywanie przez Klienta minimalnego salda w wysokości 2 zł.

4.4. Klient Systemu BRA na jedno konto może wypożyczyć dwa rowery. Cennik stanowi załącznik nr 2.

4.5. Warunkiem korzystania z Systemu BRA przez Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jest, przed zawarciem Umowy, przekazanie Operatorowi BRA pisemnej zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu BRA, przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 Regulaminu i udostępniony jest na stronie internetowej www.bra.org.pl Oświadczenie musi być doręczone Operatorowi BRA poprzez wysłanie go listem poleconym na adres Operatora Systemu BRA, którego aktualne dane dostępne są na stronie internetowej www.bra.org.pl. Warunkiem koniecznym korzystania przez Osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

V. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

5.1. Klient zobowiązuje się do użytkowania roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisami Kodeksu Drogowego.

5.2. Klient zobowiązuje się oddać rower w stanie nie pogorszonym od stanu, w którym go wypożyczył.

5.3. Klient ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

5.4. Wymóg wskazany w pkt. 5.3 nie dotyczy Klientów akcji specjalnych.

5.5. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie wypożyczenia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, np. linką zabezpieczającą, w którą wyposażony jest rower lub niepozostawianie roweru bez nadzoru.

5.6. Zabrania się używania zabezpieczenia nie będącego elementem Systemu BRA w celu zablokowania roweru na Stacji BRA. Operator BRA zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwego zabezpieczenia zastosowanego przez Klienta i naliczenia z tego tytułu opłaty zgodnie z Cennikiem.

5.7. Zabroniona jest jazda na rowerze przez więcej niż jedną osobę jednocześnie, w innym przypadku będą na Klienta nakładane opłaty manipulacyjne.

5.8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony na swoim koncie rower. W razie nieprawidłowego zwrotu roweru, Klient zostanie obciążony kosztami dalszego trwania wypożyczenia oraz poniesie odpowiedzialność za ewentualną jego/ich kradzież bądź zniszczenie.

5.9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia przez siebie obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas korzystania z Systemu BRA. Operator BRA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

5.10. Klient ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Infolinii BRA o kradzieży roweru dokonanej w czasie trwania wypożyczenia roweru oraz niezwłocznego zgłoszenia kradzieży na najbliższym komisariacie Policji. Klient odpowiada za kradzież wypożyczonego roweru i ponosi za to odpowiedzialność finansową w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą w czasie trwania wypożyczenia, o którym mowa w punkcie 5.5. Regulaminu. Instrukcja zgłaszania kradzieży roweru dostępna jest na stronie www.bra.org.pl.

5.11. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego telefonicznego kontaktu z Infolinią w przypadku trudności z wypożyczeniem lub zwrotem roweru oraz stwierdzenia jakichkolwiek usterek w rowerach i awarii infrastruktury systemu BRA, szczególnie usterek ujawnionych w trakcie korzystania z roweru. W przypadku stwierdzenia usterki uniemożliwiającej użytkowanie roweru w sposób bezpieczny lub mogącej prowadzić do uszkodzenia roweru, Klient zobligowany jest do natychmiastowego dokonania zwrotu roweru w najbliższej Stacji BRA i zgłoszenia tego faktu na Infolinię.

5.12. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis BRA.

5.13. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pokrycia wszelkich kosztów, kar, mandatów oraz opłat administracyjnych, nałożonych na niego w związku z użytkowaniem roweru wbrew obowiązującym przepisom prawa oraz Regulaminowi.

5.14. Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Systemu BRA (Rowerów, Terminali, Stacji BRA) będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy. Operator BRA wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury BRA i dostarczy ją za pomocą poczty elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz obciąży saldo na Koncie Klienta.

5.15. Operator BRA zastrzega sobie prawo do: zawiadomienia odpowiednich organów ścigania o stwierdzeniu celowego uszkodzenia Systemu BRA lub innych aktów wandalizmu, powstaniu po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia oraz konieczność poniesienia przez uszkadzającego wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

5.16. Wszelkie ewentualne szkody powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Klienta, w pełnej wysokości ponosi Klienta Systemu BRA.

5.17. Zabronione jest korzystanie z Systemu BRA przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

5.18. Rower w systemie BRA jest wyposażony w koszyk umieszczony z przodu roweru, przeznaczony jedynie do przewożenia przedmiotów lekkich. Nie wolno przewozić w koszyku rzeczy ciężkich ze względów bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem mienia. Waga wkładu do koszyka nie może przekroczyć 10 kg. Nie wolno przewozić przedmiotów o ostrych krawędziach oraz znacznie wystających poza obręcz koszyka. Przewożenie dzieci i zwierząt jest kategorycznie zabronione. W razie wypadku powstałego na skutek niewłaściwego wykorzystania koszyka, odpowiedzialność oraz wszelkie koszty z niego wynikające ponosi Klient. Operator BRA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.

5.19. Klient zobowiązuje się korzystać z roweru zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower BRA, będący środkiem transportu miejskiego, przeznaczony jest do przemieszczania się pomiędzy Stacjami BRA. Zabronione jest użytkowanie przedmiotowych rowerów w celu jazdy wyczynowej, sztuczek kaskaderskich, korzystania z rowerów w skateparkach i na torach rowerowych, nie należy ścigać się oraz używać roweru do pchania lub ciągnięcia czegokolwiek.

5.20. Przekroczenie 12 godzinnego okresu pobrania roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Cenniku- załącznik nr 2.

5.21. Korzystanie z rowerów Systemu BRA może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.

5.22. Klient zobowiązuje się postępować w sposób ograniczający możliwości wyrządzenia szkody lub ponoszenia odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu z powodu niewłaściwego użycia roweru.

5.23. Klient ma obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z Infolinią BRA przez cały czas wypożyczenia roweru.

 

VI. Rejestracja

6.1. Rejestracja jest warunkiem koniecznym dla korzystania z Systemu BRA.

6.2. Klient może zarejestrować konto korzystając ze strony internetowej www.bra.org.pl lub aplikacji mobilnej Freebike. Dodatkowo Operator dopuszcza możliwość rejestracji przez kontakt telefoniczny z BOK, przy czym Klient zobowiązuje się wówczas do samodzielnego dokończenia rejestracji dokonując wpłatę opłaty inicjalnej.

6.3. Warunkiem zarejestrowania Klienta w Systemie BRA, jest podanie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych (imię, nazwisko) danych adresowych (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz danych kontaktowych tj. adres e-mail i numer telefonu komórkowego, akceptacja Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokonanie jednorazowej opłaty inicjalnej w wysokości dziesięciu złotych (brutto). Zasady przetwarzania danych osobowych Znajdują się w pkt. VII. „Ochrona Danych Osobowych”

6.4. W przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych i/lub kontaktowych, Operator BRA zastrzega sobie prawo do blokowania konta Klient do momentu ich uzupełnienia/poprawienia, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu odblokowania konta Klient ma obowiązek poinformować Infolinię o uzupełnieniu/poprawieniu danych.

 

VII. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu BRA: BikeU Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-124 Warszawa) przy ul. Rondo ONZ 1, NIP: 5213639556, REGON: 146369479 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000443118, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych.

7.2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby BikeU Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,
 • kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@bra.org.pl

 

7.3. Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są przez Operatora BRA wyłącznie na potrzeby działania Systemu BRA, w celu wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

7.4. Podstawą konieczności przetwarzania przez Operatora BRA danych osobowych Klienta jest zawarta i wykonywana umowa pomiędzy Operatorem BRA a Klientem, do zawarcia której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Klienta, obowiązek wypełnienia zobowiązań prawnych, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operatora BRA (w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

7.5. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą:

a) Zamawiający: Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174 a, kod pocztowy 85-844 na zasadach określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu BRA;

b) podmioty działające na zlecenie Operatora BRA w jego imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Operatora BRA (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, etc.), w szczególności dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, oprogramowania dla Systemu BRA i rowerów;

c) niezależni administratorzy – usługodawcy obsługujący płatności internetowe oraz za pomocą kart kredytowych lub debetowych;

d) podmioty publiczne upoważnione w ramach obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych (np. policja).

Dane osobowe udostępniane będą jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Operatora Systemu BRA (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu) Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.

Operator Systemu BRA zapewnia, że wszyscy jego pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe Klientów zostali do tego upoważnienie, a także zobowiązani do zachowania wszelkich informacji w poufności i tajemnicy.

7.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klient ma prawo:

 • zażądać udzielenia bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania jego danych osobowych;
 • zażądać dostępu do danych osobowych oraz do przekazania kopii danych, które zostały przekazane Operatorowi BRA;
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały przekazane oraz – o ile jest to technicznie możliwe
 • zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
 • zażądać sprostowania wszelkich niedokładności w danych, które posiada Operator BRA;
 • zażądać usunięcia wszelkich danych, do przetwarzania których Operator BRA nie posiada już podstaw prawnych;
 • zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych, np. na czas rozpatrywania skargi;
 • wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej, z wyłączeniem ostatniego punktu, można skorzystać poprzez:

(1) kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@bra.org.pl

(2) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Operatora BRA.

 

7.7. Informujemy, że dane osobowe Klienta nie są przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.

7.8. Podane dane osobowe oraz dane zebrane w związku z wypożyczeniem lub oddaniem roweru na podstawie aktywności Klienta nie podlegają jakiejkolwiek czynności profilowania, ani nie są podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7.9. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu się do Systemu BRA, posiada dostęp do wszystkich swoich danych i ma możliwość ich aktualizacji w Systemie BRA oraz dostęp do transakcji i wypożyczeń przez okres trwania Umowy.

7.10. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora BRA tak długo, jak długo Klient będzie posiadał konto w Systemie BRA, będzie to niezbędne, aby świadczyć usługi lub przez okres świadczenia usług wypożyczalni rowerów na rzecz Organizatora Systemu BRA. Operator będzie także przechowywać dane osobowe Klienta w razie potrzeby, aby dotrzymać zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory lub egzekwować postanowienia zawartych umów (w szczególności wobec Organizatora Systemu BRA, jak i Klientów).

W przypadku braku konieczności przetwarzania danych osobowych Klientów w celach określonych w Regulaminie, usuniemy dane osobowe Klienta.

 

VIII. Płatności

8.1. Wszystkie płatności w Systemie BRA są realizowane za pośrednictwem PayU S.A.

8.2. Wszystkie wpłaty dokonywane są na dedykowane konto Klienta na stronie internetowej www.bra.org.pl oraz w aplikacji mobilnej.

8.3. Za prawidłowe zaksięgowanie wpłaty a uznaje się moment, w którym Klient otrzymał potwierdzenie płatności drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail. Prawidłowo zaksięgowaną wpłatę można zweryfikować na koncie Klienta po zalogowaniu na stronie internetowej lub w aplikacji.

8.4. Z chwilą prawidłowo zaksięgowanej wpłaty Klient będzie mógł rozpocząć korzystanie z Systemu BRA.

8.5.Właścicielem rachunków przedpłaconych Klientów jest Operator BRA.

8.6. W trakcie trwania Umowy z Operatorem BRA oraz po jej zakończeniu, opłata inicjalna, i doładowania na Koncie Klienta nie podlegają zwrotowi.

8.7. Na życzenie Klienta Operator BRA dostarczy Klientowi fakturę VAT obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient powinien skontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail bok@bra.org.pl i wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, datę i godzinę wypożyczenia roweru oraz numer roweru.

 

IX. Wypożyczenie roweru

9.1. Wypożyczenie roweru jest dozwolone tylko na stacjach BRA.

9.2. Rower można wypożyczyć na trzy sposoby. Za pomocą:

 • numerów login i PIN
 • sparowanej karty dotykowej i numeru PIN,
 • aplikacji mobilnej

Dostępny rower można wypożyczyć po poprawnym zalogowaniu się na Terminalu i postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na urządzeniu lub korzystając z aplikacji mobilnej. Operator nie przewiduje możliwości wypożyczenia roweru poprzez kontakt z Infolinię.

9.3. W celu wypięcia roweru z elektrozamka należy podejść do wybranego roweru i przytrzymać przycisk zwalniający na elektrozamku a następnie stanowczo pociągnąć za kierownicę. Klient ma na wypięcie roweru 60 sekund od pojawienia się stosownego komunikatu na terminalu lub w aplikacji mobilnej.

9.4. Klient przed wypożyczeniem wybranego roweru, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest całkowicie sprawny do umówionego użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane a hamulce sprawne.

9.5. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.

9.6. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru ze Stacji BRA Klient jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z Infolinią, podczas którego zostanie poinformowany o dalszej procedurze działania.

 X. Taryfy

10.1. W Systemie BRA wyróżnia się trzy taryfy :

 • „MIEJSKA”:
  • Może z niej korzystać każdy Klient, który wybrał taryfę Miejską podczas rejestracji i uiścił bezzwrotną opłatę inicjalną
  • Taryfa aktywowana jest z chwilą prawidłowego zaksięgowania środków
  • Taryfa jest ważna przez cały okres trwania Umowy
  • Minimalny stan konta wynosi 2 zł
  • Klient na jedno konto może wypożyczyć dwa rowery
  • Cennik rozliczenia taryfy znajduje się w załączniku nr 2. do niniejszego Regulaminu

 

 • „TURYSTYCZNA 12h” :
  • Może z niej korzystać każdy Klient, który wybrał taryfę Turystyczną podczas rejestracji i uiścił opłatę za abonament
  • Taryfa aktywowana jest z chwilą prawidłowego zaksięgowania środków.
  • Taryfa jest ważna przez 12h
  • Minimalny stan konta wynosi 19 zł
  • Klient na jedno konto może wypożyczyć dwa rowery
  • W ramach abonamentu 12h jest bezpłatne
  • Cennik rozliczenia taryfy znajduje się w załączniku nr 2. do niniejszego Regulamin

 

 •  
 • „TURYSTYCZNA 24h” :
   • Może z niej korzystać każdy Klient, który wybrał taryfę Turystyczną podczas rejestracji i uiścił opłatę za abonament
   • Taryfa aktywowana jest z chwilą prawidłowego zaksięgowania środków.
   • Taryfa jest ważna przez 24h
   • Minimalny stan konta wynosi 29 zł
   • Klient na jedno konto może wypożyczyć dwa rowery
   • W ramach abonamentu 24h jest bezpłatne
   • Cennik rozliczenia taryfy znajduje się w załączniku nr 2. do niniejszego Regulaminu

 

10.2. Wymóg wskazany w punkcie 10.1 Regulaminu nie dotyczy Klientów akcji specjalnych, gdzie nie wymagany jest wybór taryfy.

 

XI. Naprawy i Awarie

11.1. Wszelkie usterki roweru stwierdzone podczas wypożyczenia i/lub awarie infrastruktury rowerowej, które uniemożliwiają lub mogą stwarzać zagrożenie dla dalszego korzystania z systemu, powinny zostać niezwłocznie zgłoszone przez Klienta do Infolinię BRA poprzez kontakt telefoniczny, za pomocą aplikacji mobilnej lub poczty elektronicznej. Drobne usterki estetyczne nie stanowią podstawy do zakwalifikowania roweru jako niesprawny.

11.2. Za prawidłowo zgłoszoną usterkę roweru uznaje się zgłoszenie zawierające informacje na temat numeru roweru, nazwy stacji, na której się znajduje, opisu usterki.

11.3. Za prawidłowo zgłoszoną usterkę stacji uznaje się zgłoszenie zawierające informacje na temat numeru stacji oraz opisu usterki.

11.4. W przypadku trzykrotnego bezpodstawnego zgłoszenia usterki lub awarii Operator zastrzega sobie prawo do wdrożenia działań zabezpieczających oraz nałożenia na Klienta opłaty manipulacyjnej.

11.5. W przypadku stwierdzenia usterki uniemożliwiającej dalsze użytkowanie roweru w sposób bezpieczny lub mogącej prowadzić do uszkodzenia roweru, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego na Infolinię oraz dokonania zwrotu roweru w najbliższej Stacji BRA.

11.6. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, czy wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis BRA.

 

XII. Zwrot roweru

12.1. Zwrot roweru jest dozwolony tylko na stacjach BRA.

12.2. Zwrot roweru następuje po wpięciu go do wolnego elektrozamka, znajdującego się w dowolnej Stacji BRA w taki sposób, aby trzpień roweru znalazł się w elektrozamku, a kierownica w linii prostej z ramą roweru, przycisk powinien świecić się na czerwono, a po jego naciśnięciu i pociągnięciu roweru do siebie, rower powinien pozostać w elektrozamku. W przypadku prawidłowego zakończenia wypożyczenia, zamknięcie blokady nastąpi automatycznie. Klient zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail. Brak wiadomości e-mail świadczy o tym, iż wypożyczenie nie zostało zakończone prawidłowo, a opłaty są naliczane zgodnie z Cennikiem - załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

Brak dostępu do poczty elektronicznej nie zwalnia Klienta z obowiązku upewnienia się, że rower został prawidłowo zwrócony w Systemie BRA. Klient może dokonać tego poprzez zalogowanie się na terminalu lub za pomocą aplikacji jak również kontaktując się z Infolinią BRA.

 

12.3. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (awaria stacji BRA, awaria elektrozamka lub brak wolnego elektrozamka na Stacji BRA) Klient jest zobowiązany do skutecznego przypięcia roweru do stałego elementu stacji linką zabezpieczającą i niezwłocznego zakończenia wypożyczenia roweru poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią BRA. Kontaktując się z Infolinią Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane identyfikacyjne, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu oraz numer roweru i numer/nazwę stacji. W przypadku wątpliwości co do przedstawionych podczas rozmowy danych identyfikacyjnych Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia procedury zwrotu roweru i poproszeniu o ponowny kontakt z Infolinią przez właściciela konta.

 

12.4. Operator zapewnia Klientowi możliwość weryfikacji prawidłowości zwrotu poprzez:

 • kontakt telefoniczny z Infolinią BRA,
 • aplikację mobilną,
 • stronę internetową,
 • komunikat o zwrocie roweru wysyłany automatycznie na adres e-mail Klienta,
 • terminal na stacji.

 

12.5. W przypadku jakichkolwiek problemów ze zwrotem roweru na Stacji BRA Klient jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu telefonicznego z Infolinią BRA, podczas którego zostanie poinformowany o dalszej procedurze działania.

 

12.6. W przypadku nieprawidłowego zwrotu roweru, o których mowa w punktach 11.2 i 11.3 Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualne jego uszkodzenia oraz kradzież.

 

12.7. W przypadku, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji podczas wypożyczenia roweru Klient zobowiązany jest spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję i przesłać je do Operatora systemu BRA w terminie 7 dni od daty zdarzenia listem poleconym na adres pocztowy lub na adres mailowy: bok@bra.org.pl. Ponadto Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Infolinię BRA.

12.8. Klient ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

 

XIII. Brak zwrotu w terminie

13.1. Niezwrócenie roweru przed dwunastą godziną wypożyczenia jest traktowane jako naruszenie przez Klienta warunków Regulaminu, a tym samym złamanie umowy z Operatorem BRA, co spowoduje naliczenie opłat według Cennika oraz wdrożenie działań zabezpieczających.

 

XIV. Opłaty

14.1. Wysokość opłat za wypożyczenie roweru określana jest zgodnie z Cennikiem od momentu wypożyczenia roweru aż do momentu jego prawidłowego zwrotu na Stacji BRA.

14.2. Opłaty za korzystanie z Systemu BRA są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Czas wypożyczenia jest podzielony na godzinne przedziały za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się bezpłatny okres pierwszych 30 minut wypożyczenia. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt wypożyczenia na 80 minut wynosi 1 zł + 4 zł = 5 zł.

14.3. W przypadku gdy naliczona opłata za wypożyczenie roweru bądź inna opłata wynikająca z Cennika jest wyższa niż środki zgromadzone na Koncie Klienta, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności w terminie 21 dni, w przypadku nieuregulowania zadłużenia zostaną uruchomione działania zabezpieczające.

14.4. W przypadku otrzymania przez Klienta vouchera jego przeznaczenie, wartość oraz termin ważności ustala Operator. Kwota takiego doładowania jest bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków.

14.5. Wszystkie opłaty dokonane na konto Operatora są w całości do wykorzystania na wypożyczenia roweru w Systemie BRA w trakcie trwania umowy i nie podlegają zwrotowi w trakcie trwania umowy, ani po jej zakończeniu.

 

XV. Reklamacje

15.1. Zgłoszenie reklamacji z tytułu nieprawidłowo naliczonej opłaty w ramach korzystania z systemu BRA następuje drogą elektroniczną na adres: reklamacje@bra.org.pl w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wystąpienie zdarzenia podlegającego reklamacji.

15.2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja musi zawierać dane identyfikujące Klienta, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu, dane reklamowanego wypożyczenia takie jak: nazwa stacji początkowej, nazwa stacji końcowej, data i godzina zdarzenia, czas trwania wypożyczenia, reklamowana opłata, opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwrotu roweru i weryfikacji prawidłowości zakończenia wypożyczenia. Reklamacja powinna zostać przesłana z adresu e-mail podanego na koncie Klienta. Operator zapewnia dostęp do formularzy reklamacyjnych w wersji edytowalnej (.docx) i do druku (.pdf), które dostępne są na stronie www.bra.org.pl. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@bra.org.pl.

15.3. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych, o których mowa w punkcie 14.2. Regulaminu Operator zobowiązuje się przesłać Klientowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.

15.4. Operator BRA rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. W przypadku kiedy należy uzupełnić reklamację, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia dokumentów uzupełniających, dodatkowych wyjaśnień czy informacji.

15.5. W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe przetwarzane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora BRA lub Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

15.6. Klientowi przysługuje prawo do jednorazowego odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora w terminie 14 dni od jej doręczenia Klientowi. Odwołania rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich wpłynięcie na adres e-mail: reklamacje@bra.org.pl. Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem decyzji wydanej w wyniku reklamacji lub wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego w Bydgoszczy.

15.7. Klientowi przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w postępowaniu sądowym dopiero w momencie wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane również gdy Operator BRA nie zapewni informacji zwrotnej na zgłoszoną reklamację w terminie 1 miesiąca od daty jej zgłoszenia.

15.8. Operator BRA ponosi odpowiedzialność w zakresie niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania usługi w ograniczeniu do szkody faktycznej i nie uwzględnia utraconych korzyści.

 

XVI. Odstąpienie lub Rezygnacja z Umowy

16.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem nieskorzystania z usługi.

16.2. Odstąpienie od Umowy następuje drogą elektroniczną, po przesłaniu przez Klienta na adres email: bok@bra.org.pl niebudzącego wątpliwości co do intencji oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.bra.org.pl.

16.3. Polecenie zwrotu środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora prawidłowo wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych Operator zobowiązuje się przesłać Klientowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.

16.4. Klient ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem BRA w dowolnym czasie trwania umowy.

16.5. Rozwiązanie umowy następuje drogą elektroniczną, po przesłaniu przez Klienta na adres email: bok@bra.org.pl niebudzącego wątpliwości co do intencji wniosku o rozwiązanie umowy przez Klienta wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu. Rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie w sytuacji gdy saldo na koncie Klienta nie jest ujemne. W przypadku ujemnego salda na koncie Klienta, przed złożeniem oświadczenia, konieczne jest uregulowanie należności. Wzór wniosku o rozwiązanie umowy znajduje się na stronie www.bra.org.pl.

16.6. Rozwiązanie umowy następuje w termie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionego wniosku o rozwiązanie umowy Operatorowi BRA. W przypadku dostarczenia niekompletnych danych Operator zobowiązuje się przesłać Klientowi prośbę o uzupełnienie informacji w podanym zakresie, równocześnie Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia do czasu jego uzupełnienia.

16.7. Środki zgromadzone na koncie Klienta, oraz niewykorzystane środki pochodzące z aktywowanych voucherów nie podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia okresu funkcjonowania systemu BRA. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy lub zakończenie funkcjonowania systemu jest tożsamy z jednoczesną likwidacją konta Klienta. Konto Klienta staje się nieaktywne. Powyższe ma zastosowanie w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

 

XVII. Działania zabezpieczające

17.1. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu, Operator Systemu BRA zastrzega sobie prawo do wdrożenia działań zabezpieczających, takich jak:

 • tymczasowa lub całkowita blokada konta Klienta,
 • naliczenie opłaty manipulacyjnej,
 • podjęcie kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej z Klientem w celu wezwania do dobrowolnego uregulowania należności w sytuacji, gdy stan konta Klienta jest ujemny,
 • wpisania Klienta na czarną listę, o której mowa w punkcie 2.5,
 • zgłoszenie przypadków kradzieży lub zniszczenia mienia Systemu BRA właściwym organom, uprawnionym do ścigania oraz karania sprawców czynów niedozwolonych,
 • rozwiązanie umowy, o którym mowa w punkcie 16.2.

 

17.2. Operator BRA rezerwuje sobie prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwie w Systemie BRA w dowolnym czasie, w przypadku naruszenia przez Klienta warunków Regulaminu, w szczególności w przypadku:

º   podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych i kontaktowych, o których mowa w punkcie 6.3. Regulaminu;

º   rejestracji i użytkowania rowerów Systemu BRA przez osobę nieletnią bez dostarczenia podpisanego „Oświadczenia o przystąpieniu za zgodą Rodzica lub opiekuna prawnego”, o którym mowa w punkcie 4.5 ;

º   nieuregulowania należności z tytułu przekroczenia maksymalnego dozwolonego czasu wypożyczenia, o którym mowa w punkcie 12.8;

º   nieuregulowania ujemnego salda w terminie 21 dni;

º   nieregulaminowego korzystania z roweru i/lub infrastruktury rowerowej;

º   nieautoryzowanego przejazdu rowerem;

º   kradzieży roweru.

 

XVIII. Postanowienia końcowe

18.1. Operator BRA zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o zmianie postanowień regulaminu pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od przed planowaną zmianą Regulaminu. Brak wyrażania sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian w terminie 7 dni od momentu dostarczenia nowego Regulaminu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta. Brak wyrażenia akceptacji zmienionego regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, o którym mowa w punkcie XVI Regulaminu.

18.2. Wypożyczenie roweru oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne korzystanie z roweru oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów prawa w zakresie Kodeksu Drogowego.

18.3. Operator BRA zastrzega sobie prawo do przyjęcia zwrotu roweru, będącego rezultatem zgłoszenia lub interwencji służb porządkowych (Policja, Straż Miejska) wobec Klienta, którego zachowanie zostało odczytane, jako zagrażające bezpieczeństwu lub naruszające przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. W szczególności dotyczy to przypadków jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Jednocześnie Operator może wówczas czasowo zawiesić konto Klienta, uniemożliwiając kontynuację wypożyczenia.

18.4. Za zgodą Zamawiającego, Operator ma możliwość skrócenia okresu funkcjonowania systemu BRA przy wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

18.5. Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą Operatora, których nie mógł przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji usług określonych w Umowie.

18.6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

18.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a inną obcojęzyczną podstawą interpretacji będzie wersja polska.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Oświadczenie - zgoda rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych
 2. Cennik
 3. Obszar Systemu BRA – Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU ZA ZGODĄ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
do BRA Bydgoski Rower Aglomeracyjny


Stosownie do wymogów rozdziału III punktu 4.5 Regulaminu Systemu BRA, ja niżej podpisany/a …………………………, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* numer: …………………………, zamieszkały/a ………………….., jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny: ………………… (imię i nazwisko małoletniego), zamieszkałego …………………….., posiadającego numer PESEL: ………………….., niniejszym oświadczam, iż:
1. Wyrażam zgodę na przystąpienie przez ww. małoletniego do Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, dalej zwanego BRA, zgodnie z regulaminem BRA dostępnym na stronie www.bra.org.pl;
2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Systemu BRA, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na postanowienia ww. Regulaminu, w tym także dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
3. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód i roszczeń powstałych w związku z korzystaniem przez ww. małoletniego z BRA;
4. Oświadczam, że ww. małoletni posiada ważną kartę rowerową lub prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
………………………..
(miejscowość, data)
………………………………
(imię i nazwisko)

 

 


* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Cennik BRA (kwoty brutto)

TARYFA MIEJSKA

Jednorazowa, bezzwrotna opłata inicjalna - 10 zł
Od 0 do 30 minuty* - 0 zł
Od 31 do 60 minuty* - 1 zł
Od 61 do 120 minuty* - 4zł
Od 121 do 180 minuty* - 6 zł
Każda następna godzina* - 7 zł

Minimalny stan konta aby wypożyczyć rower - 2 zł

Maksymalny czas wypożyczenia roweru to 12 godzin

* Przekroczenie maksymalnego czasu wypożyczenia oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł

Możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na jedno konto.

Koszt odtworzenia roweru - 3400 zł.
Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł*Naliczanie opłat jest sekundowe.

*Opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80 minutowe Klient zapłaci 1,00 zł + 4,00 zł = 5,00 zł

 

 

TARYFA TURYSTYCZNA 12H

- 12 -godzinny, jednorazowy, bezzwrotny abonament - 19 zł

- Ważna przez 12 h

- W ramach abonamentu 12h jest bezpłatne

- Aktywna bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.

- Możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na jedno konto. Maksymalny czas wypożyczenia roweru/rowerów to 12 godziny. Przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł za każdy rower.

- Koszt odtworzenia jednego roweru – 3 400 zł

- Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł

 

 

TARYFA TURYSTYCZNA 24H

- Jednodniowy, jednorazowy, bezzwrotny abonament - 29 zł

- Ważna przez 24 h

W ramach abonamentu 24h jest bezpłatne

- Aktywna bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.

- Możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na jedno konto. Maksymalny czas wypożyczenia roweru/rowerów to 24 godziny. Przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł za każdy rower.

- Koszt odtworzenia jednego roweru – 3 400 zł

- Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru - 200 zł

 

 

 

 

 Załącznik nr 3

Obszar funkcjonowania systemu BRA – miasto Bydgoszcz.

 

Załącznik nr 3_Obszar funkcjonowania systemu BRA - miasto Bydgoszcz